Instalacje Gazowe – Ekologia

Jednorodność składu mieszanki paliwowo-powietrznej decyduje o tym, że LPG można uznać za w pełni ekologiczne paliwo. Mieszanka gazowo-powietrzna jest dokładnie spalana nawet bez katalizatora. Ma to bezpośrednie przełożenie na zmniejszoną zawartość szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Wszelkie możliwe pomiary pokazują, że zawartość tlenku węgla, różnych tlenków azotu i węglowodorów w spalinach LPG jest dużo niższa niż w przypadku spalin benzyny lub ropy. Dodatkowe korzyści dla środowiska wynikają z braku związków ołowiu i siarczanów w spalinach mieszanki gazowo-powietrznej. Wynika to z braku związków ołowiu i śladowych ilości związków siarki w samej mieszance.

Zatem w wyniku działania silników zasilanych gazem nie przedostaje się do atmosfery benzen, siarka i ołów. Spaliny nie zawierają też żadnych węglowodorów aromatycznych. W porównaniu z LPG zanieczyszczenie spalinami silników benzynowych jest większe o około 15% jeśli chodzi o dwutlenek węgla, nawet 20% w przypadku tlenku węgla i nawet 50% w przypadku węglowodorów. Substancje te mają oczywiście bardzo ujemny wpływ na stan zdrowia całego społeczeństwa.

Można pokusić się o stwierdzenie, że montując instalację gazową piecze się dwie pieczenie na jednym ogniu. Zarówno wiąże się to z niższymi kosztami eksploatacji, jak i ze zmniejszeniem ilości emitowanych do atmosfery toksycznych substancji przez silnik. Zjawisko powszechnego przechodzenia na tańszy gaz jest w takim razie pożądane ze względów ekologicznych – nie chodzi tu jedynie o polepszenie się charakterystyk powietrza, którym oddychamy, ale również opóźnienie zmian klimatycznych powodowanych zanieczyszczeniem środowiska, wpływających na coraz częstsze występowanie anomalii pogodowych.

Wzrost ilości źródeł emisji zanieczyszczenia, jak na przykład wzrost ilości aut, które poruszają się po drogach Europy, wymusił wprowadzenie limitów zawartości toksyn zawartych w spalinach samochodowych – traktuje o tym norma EURO3, która ogranicza górną zawartość tlenków węgla do 2,3g/km, węglowodorów do 0,15g/km oraz tlenków azotu również do 0,15g/km. Silniki benzynowe spełniające tę normę, po instalacji systemu zasilania paliwem LPG, spełniają bardziej rygorystyczną normę EURO4, która ogranicza emisję tych szkodliwych toksyn odpowiednio do 1g/km, 0,1g/km i 0,08g/km.

Nie ulega wątpliwości, że – pomimo ciągłego przesuwania w przyszłość granicy wyczerpania się zasobów naturalnych (również dzięki odkryciom nowych złóż) – ropa kiedyś się jednak skończy. Rodzi to konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz poszukiwania alternatywnych paliw. Do tej pory najlepiej z ropą i benzyną najlepiej konkuruje właśnie gaz, zarówno w kategorii cenowej jak i wartości opałowej i – przede wszystkim – toksyczności. Dla tego też na szczęście udział tego paliwa w bilansie energetycznym stale wzrasta.