RODO

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k1t4vxg3′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUTO GAZ SERWIS STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW Krzysztof Predko z siedzibą przy ul. Sprzętowa 4 w Olsztynie 10-416
 • inspektorem ochrony danych osobowych w AUTO GAZ SERWIS STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW Krzysztof Predko adres e-mail kontakt@autogaz.olsztyn.pl, 89 532 02 29;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z wykonywanmia napraw, przeglądów samochdodów, montaży instalacji LPG, zamawiania części, serwisu opon;
 • Pania/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane innym firmowm, instytucjom, ani żadnym krajom trzecim. .
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres niezbędny do świadczenie usług przez naszą firmę.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem do wywiązania się z umowy i do realizaowania usług przez nasza firmę ,w ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

[/av_textblock]